NETWORKINGTRÄFF I LUND

- ett forum för sverigefinska unga att träffas
Upso - Uppsalan suomalaiset opiskelijats representanter. Foto: Tuuli Uljas
Upso - Uppsalan suomalaiset opiskelijats representanter. Foto: Tuuli Uljas

I dagarna två träffades 30 unga från Umeå i norr till Lund i söder i Lund den 10-11 oktober för den att nätverka. Det var nämligen dags för den andra Networkingträffen (av förhoppningsvis många) som ordnas av Ungas röst och Sverigefinska ungdomsförbundet. 

Temat för denna träff var kommunikation och sociala medier och på plats för att komma workshop för oss i fyra timmar var kaospiloten Marcus Lampe från Malmö. 
Vad fick vi läras oss då? Jo allt från att fundera över vem man kommunicerar till, hur man når dem och vilka kanaler som är bäst att använda. Dessutom fick vi andra verktyg att utnyttja i föreningsarbetet rörande olika evenemang såsom att alltid jobba med en tidsplan så att projekt har en början och ett slut och går att utvärdera. Vi fick också fundera över strategier för kommunikationen och sätta upp mål som uppfyller dem t.ex. att få 70 nya gäster till ett evenemang. Hur ska man gå tillväga för att nå det?

Den avslutande delen av själva "workshop-dagen" användes till att få tjuvkika på Sverigefinska Ungdomsförbundets nya hemsida www.ungfin.se om lanserades dagarna efter och att diskutera vilka utmaningar man har som förening och vad man skulle behöva stöd/hjälp i.
Genom dessa har vi också fått temat för vår nästa träff, 5-6 mars i Västerås, den kommer att fokusera på praktiskt föreningsarbete, hur det är att sitta i en styrelse, hur man fördelar uppgifter och vem man kan söka pengar och stöd ifrån etc. 

Dessutom så innehöll helgen massor av möjligheter att lära känna varandra lite bättre. De som anledde redan på fredagen hann träffa varandra på kvällen, lördagen inleddes med 30 sekunders speed-date där man skulle försöka ställa så många frågor så möjligt till den man hade framför sig och på kvällen blev det sedan gemensam middag för alla 30. 

Tusen tack till alla som var med och gjorde denna helg så fantastisk!
ps. SVT-uutiset har gjort ett reportage från träffen. Det hittar ni HÄR d.s

Networkingträffen i Lund i bilder

Foto: Tuuli Uljas

Vilka utmaningar har ser ni som ungdomsförening (nu och i framtiden)?  

Mitkä ovat teidän järjestön haasteet, nyt ja tulevaisuudessa?

• Att ha en fungerande organisation med effektivt beslutsfattande/Organisaation toimivuus ja yhteisten päätösten laatiminen.
• Att ha en mångsidig verksamhet/Toiminnan monipuolistaminen.
• Att försäkra kontinuiteten/ Jatkuvuuden varmistaminen.
• Att rekrytera nya medlemmar/ Uusien jäsenten rekrytointi.
• Föreningens hemsidor och att upprätthålla dem/ Yhdistyksen kotisivut ja niiden ylläpito.
• Att vi inte har någon lokal som vi vet att vi kan använda (egen lokal?) / Toimitilan puutuminen (oma lokaali?)
• Omsättningen av medlemmar i föreningen/Vaihtuvuus.
• Upprätthållandet av medlemsregister/ Jäsenlistan ylläpito.
• Att hitta sverigefinnar (födda i Sverige) och få med dem i verksamheten/ Syntyperäisten ruotsinsuomalaisten löytäminen ja saaminen mukaan toimintaa.
• Hemsidor och sociala medier/Kotisivut ja Some.
• Att hitta nya potentiella medlemmar som påbörjat sina studier/Löytää uusia potentiaalisia jäseniä niistä jotka ovat aloittaneet opiskellut.
• Nå ut till alla nya medlemmar/nya studenter från Finland. / Tavoittaa uudet jäsenet/uusia opiskelijoita suomesta.
• Vid styrelsebyte är det alltid stor risk att de lärdomar/kunskaper man samlat på sig inte förs vidare -> kontinuiteten är en utmaning. / Hallituksen vaihtuessa on aina suuri vara ettei opitut asiat siirry eteenpäin -> jatkuvuus on haastavaa,
•Att aktivera folk att delta i olika arbetsgrupper för att genom det kunna fördela arbetsbördan/ Ihmisten aktivointi toimimaan eri työryhmissä yms. Työnmäärän jakaminen.
• Att skapa en gruppanda och att aktivera folk/ Yhteishengen luominen ja ihmisten aktivointi.
• Ansvarsfördelning i styrelsen - Fördela ut större projekt/ Vastuun jakaminen hallituksessa Ulkoistaminen isot projektit.
• Hemsida/Kotisivut.
• Rekrytering av medlemmar/Rekrytointi.
• Pengar/Raha
• Att synliggöra vår förening/förbund mer hos vår målgrupp/Tehdä liittomme enemmän näkyväinen kohderyhmämme.
• Tidsbrist/Ajanpuute.
• Stöd från kommuner/Avustusta kunnalta.
• Bättre kommunikation med representanter för förvaltningsområdena/ Parempaa kommunikaatiota hallintoalueen vastaavan kanssa.
•Dokumentation/Dokumentointi
• Förtydliga de olika rollernas arbetsuppgifter i styrelsen(Ordförande, sekreterare, kassör) och få en introduktion i dem. / Selventää työtehtävät hallituksessa (PJ, sihteeri, rahastonhoitaja) ja perehdytystä niihin. 
• Att nå sverigefinnar/ Ruotsinsuomalaisten tavoittaminen.
• Medlemsrekrytering/ Jäsenhankinta.
• Analog marknadsföring (dvs. att annonsera på andra platser än bara nätet) / Mainostaminen analogisesti (eli muualla kuin nettissä)