Lagarna som rör minoriteter

Foto: Wikimedia Foto: Wikimedia

Det finns flera lagar i Sverige som rör de fem nationella minoriteterna. 
I dessa lagar stadgas det om olika rättigheter som minoriteter ska ha i Sverige. Dessa rättigheter ska förverkligas i hela landet. 

Kärnan i lagarna är att de ska hjälpa till att skydda minoritetens kultur, arv och språk.  

Så här står det i lagen

Sveriges internationella förpliktelser innebär att vissa minoritetsrättigheter ska förverkligas i hela landet. Alla fem nationella minoriteter omfattas därför av den nya lagen (2009:724).
I den lagen finns det ett grundskydd och särskilda rättigheter: 

GRUNDSKYDD
 Här står det bland annat att: 

förvaltningsmyndigheter ska informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras rättigheter när det behövs.
det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige,
barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt,
förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

SÄRSKILDA RÄTTIGHETER
Det finns också särskilda rättigheter för de som talar finska, samiska eller meänkieli inom respektive förvaltningsområde. De här rättigheter innebär bland annat att:

enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare,
myndigheten är skyldig att ge muntligt svar på samma språk samt att på begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivering. Myndigheten kan bestämma särskild tid och plats där servicen ges på minoritetsspråk,
förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i minoritetsspråken,
kommunerna har särskilda skyldigheter att anordna äldre- och barnomsorg, helt eller delvis på minoritetsspråken om någon i förvaltningsområdet önskar detta.

källa: Länsstyrelsen i Stockholm

Hela lagen kan du läsa på Riksdagens hemsida. Den hittar du här.

språklagen

Även i språklagen finns de nationella minoritetsspråken med.
I den står det: 

7 § De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.
8 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. 

Hela språklagen kan du läsa här:


Läs mer:
• Minoritetslagen på finska hittar du här

• Här på minoritet.se kan man läsa
om vad minoritetslagen egentligen innebär.

• Europarådet har flera gånger kritiserat Sverige för hur minoriteterna i landet behandlas. Mer om det kan man läsa här. På samma sida finns det också länkar till Europarådet och de yttranden som Europarådet gjort om situationen i Sverige. 

• Regeringskansliets sida om Sveriges nationella minoriteter hittar du här. På sidan ser du även vem som är ansvarigt stadsråd för de frågorna. Just nu är det Alice Bah Kuhnke